Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej także jako: „RODO”),VITAMED PHARMACEUTICALS SP.Z O.O., adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Posła Józefa Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732493201, Regon: 386354055, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: „VITAMED”) informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VITAMED PHARMACEUTICALS SP. Z O.O., adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Posła Józefa Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732493201, Regon: 386354055, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
  2. W „VITAMED” powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email: iod@vitamed.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z VITAMED – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z ewentualnymi roszczeniami przysługującymi Stronom w związku z zawarciem, obowiązywaniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem w/w umowy.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur VITAMED lub osoby bądź podmioty współpracujące z VITAMED (a także ich pracownicy lub osoby bądź podmioty z nimi współpracujące).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających z w/w umowy, Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania do czasu pozwalającego Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.
  8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Marki z naszego portfolio: